ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม (พรศิริวงศ์)

Asst.Prof. Wannarat Phonphoem

 • Education Background

  2011 Ph.D. (Plant Sciences) The Australian National University, Australia
  2005 M.S. (Biosystem Studies) University of Tsukuba, Japan
  2003 B.E. (Biotechnology and Life Sciences) Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

 • Area of Expertise

  Plant biochemistry
  Plant genetic engineering
  Agricultural biotechnology

 • Research Interests:

  Molecular mechanisms of stress tolerance in crop plants
  Production of plant bioactive compounds and their potential applications
  Effects of LEDs on phytochemical profiles in callus cultures of mulberry

Examples
of publications

Scroll down

1.  Estavillo, G.M., Crisp, P.A., Pornsiriwong, W., Wirtz, M., Collinge, D., Carrie, C., Giraud, E., Whelan, J., David, P., Javot, H., Brearley, C., Hell, R., Marin, E. and Pogson, B.J. (2011) Plant Cell 23, 3992-4012.

2.  Wilson, P.B., Estavillo, G.M., Field, K., Carrol, A., Pornsiriwong, W., Howell, K., Lake, J.A., Harvey, M., von Caemmerer, S. and Pogson, B.J. (2009) Plant J 58, 299-317.

3.  Ozeki, Y., Chikagawa, Y., Kimura, S., Soh, H.C., Maeda, K., Pornsiriwong, W., Kato, M., Akimoto, H., Oyanagi, M., Fukuda, T., Koda, T., Itoh, Y., Yamada, A., Davies, E., Ueno, H. and Takeda, J. (2003) J Plant Res 116, 155-159.

ปีรายละเอียด
(no date)ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal Research Fund (PRF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555
(no date)ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556
(no date)ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2556-2558
ปีรายละเอียด
(no date)The Royal Thai Government Scholarship (1998-2011)
Kamala Angmanee (M.S. student (Genetic Engineering))
Vichuta Aksornkitti (B.Sc. student (Biochemistry))