คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีวเคมีมีที่ทำการอยู่ตึกชีวเคมี ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
Bachelor of Science Program
in Biochemistry
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
Master of Science Program in Biochemistry
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
Doctor of Philosophy (Biochemistry),
Ph.D. (Biochemistry)
Slider

ชีวเคมีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต การศึกษาในเชิงลึก เช่นชีวเคมีโปรตีน-โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้อื่น ๆ เช่น ชีวสารสนเทศทางชีวเคมี ชีวเคมีประยุกต์ในทางการเกษตร การประมง อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางชีวเคมีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

มีความสามารถประยุกต์คิดค้นหรือแสวงหาความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมีให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและทันต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาชีวเคมี

มีความพร้อมทั้งในด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยในระดับพื้นฐานและระดับสูง 

คณาจารย์ของภาควิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ภาควิชายังมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยให้เข้มแข็ง

ปรัชญา

และปณิธาน

ภาควิชาชีวเคมีมีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีวเคมีให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากลกอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รอบรู้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
วิชาการก้าวหน้า
งานวิจัยพัฒนา
นำพาบัณฑิตสู่สากล
jason-wong-502099-unsplash
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ยกระดับงานวิจัยทางชีวเคมี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
jason-wong-502099-unsplash

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์สาขาชีวเคมีให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมีให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ