previous arrow
next arrow
Slider

 

“วิชาการก้าวหน้า งานวิจัยพัฒนา นำพาบัณฑิตสู่สากล​”

รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร์

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี​

ภาควิชาชีวเคมีมีปณิธานมุ่งมั่น ในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีวเคมีให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากล กอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรมรวมทั้งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ยกระดับงานวิจัยทางชีวเคมี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

Biochem Page

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-562-5444 ต่อ 2002-5